Algemene- en huurvoorwaarden villa en appartement Saalfelden/Maria-Alm

 

 1. Na ontvangst van de overeenkomst zal huurder aan de verhuurder binnen 14 dagen de (deel)betalingen voldoen. Indien verhuurder niet binnen 14 dagen de overeengekomen vooruitbetaling ontvangt dan wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde niet afgesloten; de gereserveerde villa wordt dan zonder bericht vrijgegeven voor verhuur aan anderen. Huurder ontvangt van de betalingen geen bevestiging.
 2. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.
 3. Verhuurder heeft te allen tijde recht van toegang tot het gehuurde.
 4. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde bekend aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, folder(s) en dergelijke.
 5. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de overeenkomst is vermeld, tenzij met schriftelijk toestemming van de verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde aantal wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde ontbonden.
 6. Huurder is verplicht het gehuurde, de inventaris en inrichting zorgvuldig te behandelen, en bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achter te laten. Alle schade, welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers is aangebracht, dient voor vertrek aan verhuurder te worden gemeld en direct met verhuurder te worden afgerekend.
 7. Huisdieren zijn in de villa en het appartement niet toegestaan.
 8. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
 9. Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken dan waarin door verhuurder is voorzien.
 10. De terbeschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden. Teruggave van de sleutel ontbindt de huurovereenkomst. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door verhuurder worden hierdoor niet teniet gedaan.
 11. Indien door overmacht en/of bijzondere omstandigheden het gehuurde niet beschikbaar is, zal de huurder de verhuurder nimmer in rechte kunnen aanspreken, ingeval voor een huurder schade ontstaat door een de verhuurder verwijtbare oorzaak, dan kan een schadevergoeding hoogstens de waarde van de totale betaalde huursom bedragen. Aanspraken op vergoedingen in deze dienen verhuurder terstond te worden voorgelegd.
 12. Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn.
 13. a. indien bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan,
 14. b. indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat,
 15. c. indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder bericht te hebben dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.
 16. De huurder is onverminderd aansprakelijk voor de volle huursom in de onder a, b en c genoemde gevallen.
 17. Indien de huurder een aangegane huurovereenkomst annuleert, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling:
 18. • bij annulering tot 3 maanden voor aanvangsdatum 15% van de overeengekomen huursom,
 19. • bij annulering tot 2 maanden voor aanvangsdatum 50% van de overeengekomen huursom,
 20. • bij annulering tot 1 maand voor aanvangsdatum 75% van de overeengekomen huursom,
 21. • bij annulering binnen 1 maand voor aanvangsdatum 90% van de overeengekomen huursom.
 22. Ondanks onze aandacht en zorg is het mogelijk dat huurder een gerechtvaardige klacht heeft. Huurder dient deze klacht direct voor te leggen aan Vakantievillas.nu.
 23. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
 24. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel, of ten dele, van toepassing zijn of nadere overeenkomsten, die van deze overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechter te Haarlem, behoudens anders luidend dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen.
 25. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend.

Disclaimer  |  Privacy Policy  | Algemene voorwaarden  |  Sitemap  |  © vakantievillas.nu 2017